Vítejte v Mateřské škole Jeřmanická

informace o nové sportovní stezce, která bude od tohoto pátku 16. 4. 2021 připravena v okolí rybníků u koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích

Leták_Sportovní_stezka_Vratislavice.jpg (286429)

 

Milí rodiče, vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021:

PROVOZ MŠ: 6.30 – 16 hod.

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

testovací místnost – vstupní dveře do MŠ u parkoviště před MŠ – bude označeno cedulí. TESTOVÁNÍ DĚTÍ V DOBĚ OD 6,15 HOD – 8,00 HOD.

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Dítě, které se odmítne testovat, bohužel nemůžeme do školky přijmout. Proto radíme, abyste si to doma vyzkoušeli alespoň s vatovou tyčinkou a děti tak na testování připravili (aby se ve školce ničeho neobávali). Zde máte odkaz na video, jak testy probíhají. Určitě se na něj podívejte.     https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (1755844)

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

Testování se neprovádí u dětí, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90dní.Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

S SEBOU DO MŠ:

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy o:

 • batůžek s lahví pití alespoň 0,5l /označené
 • svačinu budeme mít ze školky, nic k jídlu dětem do batůžku prosím nedávejte
 • vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku
SVÉ DĚTI BUDETE PŘEDÁVAT POVĚŘNÉMU ZAMĚSTNANCI  MŠ PŘED VSTUPEM DO ŠATNY DĚTÍ.
 

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání

Vážení rodiče,

otevírání mateřských škol je zařazeno do první fáze otvírání škol od 12. 4. 2021. V této fázi se počítá s prezenční účastí na vzdělávání v mateřské škole s předškoláky s povinným předškolním vzděláváním (děti narozené do 31. 8. 2015)

a děti vybraných profesí:

- Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- Pedagogičtí pracovníci, které zajišťují PREZENČNÍ vzdělávání v MS, ZŠ, a v zařízení pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy

- Zaměstnance bezpečnostních sborů

- Příslušníky ozbrojených sil

- Zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví

- Zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- Zaměstnance Úřadu práce ČR

- Zaměstnance ČSSZ

- Zaměstnanci Finanční správy ČR

 

Prosím rodiče, kteří pracují ve výše uvedených profesích, aby mě neprodleně kontaktovali na telefonním čísle: 731449196 a takto přihlásili své dítě k docházce do MŠ v 1.fázi otvírání škol.

Příslušnost k vybraným profesím je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

 

Konkrétní informace k provozu MŠ budou zveřejněny do pátku 9.4.2021

 

Rozhodnutí

o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v době 3. 2021 šk. roku 2020 – 2021 -  v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  - uzavření mateřské školy od 1. 3. 2021

Rozhodnutí o úplatě - 3.2021.pdf (757675)               

 

Uzavření MŠ bude prodlouženo do - dle aktuálních opatření vlády ČR

 

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace - informace k zápisu do školy

zápis 2021_2022.pdf (0)

 

Zavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR, bylo přijato dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, které mimo jiné zakazuje i osobní přítomnost dětí v mateřských školách. Opatření je dle informací dostupných z MŠMT platné do 21. 3. 2021.

 

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Některé dotazy jsou zodpovězeny v příloze z MŠMT – přikládám k nahlédnutí.

Rodiče, pokud budete potřebovat vyzvednout věci pro děti, prosíme zavolejte, domluvíme se, abyste pro děti měli vše.

Zde na našich stránkách bude vložena distanční výuka pro předškoláčky - sekce distanční vzdělávání.

V případě jakýchkoli dotazů mě nebo paní hospodářku neváhejte kontaktovat telefonicky.

 

BŘEZEN - Úplata za předškolní vzdělávání bude krácena dle délky uzavření MŠ - bude oznámeno. V tuto chvíli můžete /pokud máte trvalé příkazy k platbě/ výši platby ponechat, přeplatky Vám budou vráceny ve vyúčtování za školní rok. Ten kdo platí jednorázově, stačí zaslat 700,- Kč - tato částka by měla pokrýt během března částečné školné a případné stravné. U předškoláčků můžete zaplatit 350,- Kč.

 

Informace k provozu mateřské školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje bude MŠ "Motýlek", Broumovská 840/7, Liberec 6 

vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Další informace pro rodiče

Zápisový lístek xls   Zápisový lístek pdf

Pomocník ke stažení - k úspěšnému vstupu Vašeho předškoláka do školy:

chystame-se-do-1-tridy-novadida.pdf (515869)

Materiály k využití: interaktivní cvičení pro děti.

MIUč Zápis je tu k užívání ZDARMA do 30. 4. 2021 – Předškolák (nns.cz)

 

 

 
 

Veškeré dokumenty zveřejněné na  webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

Mateřská škola Jeřmanická

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz