Informace o nás
 

Trojtřídní mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Činnost organizace je vymezena § 3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. MŠ je zařazená do sítě škol, předškolních a školských zařízení (škola zřizovaná Magistrátem města Liberec), součástí mateřské školy a zároveň velkou výhodou je školní jídelna (příprava jídla i výdej).

Do MŠ dochází 72 dětí, které jsou rozděleny do třech tříd ve dvou pavilonech, z nichž jeden je dvoupodlažní.

Budova školy se skládá ze tří částí-budova (pavilon) A, B a C. Celá budova školy je obklopena zahradou, v přední části je malé parkoviště, které zároveň slouží jako úložiště popelnic.

Výhodou mateřské školy je, že všechna zařízení jsou umístěna v jednom objektu.

Budova C

Prostorové řešení budovy
 
V budově je umístěna jedna třída-žlutá. Vstup do této budovy je vybaven bezbariérovým přístupem. Nachází se zde třída pro předškolní děti. Prostorové řešení této budovy je: vstupní šatna pro děti, šatna pro pedagoga, koupelna se sprchou a WC, herna (lehárna), jídelna (pracovna), herní koutek, malá místnost pro výtvarné činnosti, kabinet pomůcek (veškeré didaktické pomůcky a sportovní náčiní), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, vstupní dveře na zahradu, zázemí pro sklad lehátek, úklidová místnost.

Materiální vybavení  
Vybavení budovy je nadstandardní. V šatnách jsou šatní skříně, dřevěný nábytek v pracovně (jídelně), vlastní PC v kreslírně pro potřeby pedagoga. Třída je vybavena interaktivní tabulí, která je hojně využívána pří výchovně vzdělávacích činnostech. Materiální, didaktické i herní pomůcky jsou dostačující pro uspokojení potřeb každého dítěte.
 

Budova B
 

Prostorové řešení budovy

Budova spojuje budovu A s budovou C. Zde se nachází kabinet didaktických pomůcek pro vzdělávání, archiv, kancelář hospodářky, společenská místnost (knihovna, zázemí pro provozní zaměstnance), kancelář ředitelky školy, prádelna, sušárna, mandl, kuchyň, sklad potravin, sklad pro mycí a čisticí prostředky, šatna zaměstnanců, WC a sprcha.

 

Materiální vybavení

Budova B je zázemí pro vedení školy a zároveň pro stravování dětí v MŠ. Kuchyň je vybavena nadstandardně a je dostačující pro potřeby školy. Budova slouží pro nakládání potravin a příjem zboží pro kuchyň a kanceláře. Má samostatný vchod pro příjímání klientů školy. Samostatný vchod je i v zadní části, slouží pro provozní personál – možnost sušení prádla. V loňském školním roce byla prádelna vybavena novou pračkou a sušičkou prádla, šatny zaměstnanců novým nábytkem, kuchyň novými pracovními přístroji a pomůckami.

 

Budova A

 Prostorové řešení budovy

Budova A je dvoupodlažní, jsou v ní umístěny dvě třídy – červená a modrá. K budově vede samostatný vchod, který slouží pro obě třídy. Prostorové řešení budovy: v přízemí se nachází vstupní šatna pro obě třídy, zázemí před třídou, šatna a WC pro pedagogy, koupena se sprchou a WC, úklidová místnost, kreslící koutek, herní koutek, pracovna (jídelna), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, herna (lehárna), vstupní dveře na zahradu, zázemí pro sklad lehátek.

Nadzemí: zázemí před třídou, kabinet a šatna s WC pro pedagogy, koupelna s WC a sprchou, kreslící koutek, herní koutek, pracovna (jídelna), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, herna (lehárna), zázemí pro sklad lehátek.

 

Materiální vybavení

Budova je rovněž nadstandardně vybavena dřevěným nábytkem, kvalitními didaktickými a herními pomůckami. Každá třída má svůj PC a tiskárnu pro užívání pedagogů. V červené třídě je umístěn 3PANEL, který slouží k výchovně vzdělávacím činnostem.

 

Škola je nadstandardně vybavena prvotřídními hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací. Interiéry tříd jsou účelně a s citem zařízeny dřevěným dětským nábytkem. Pohybová herna poskytuje dětem bezpečný prostor k pohybu a nabízí možnost rozvoje pohybových dovedností použitím různorodého náčiní.

Hudební činnosti jsou doplněny hrou na hudební nástroje-kompletním vybavením Orffovým instrumentářem, flétnami a pianiny ve všech třídách. Červená a modrá třída si svépomocí a s pomocí rodičů pořídila pro všechny děti bubínky. Ty slouží například k rozvoji jemné a hrubé motoriky, k rozvoji sluchového vnímání apod.

 

Hygienické a sebeobslužné návyky děti získávají v umývárnách a šatnách, které jsou barevně rozlišeny (dle barev tříd) a slouží každé třídě zvlášť. Součástí hygienického zázemí jsou imobilní WC a sprchy.

Vybavení MŠ pračkou a sušičkou prádla poskytuje komfortní okamžitou službu při znečištění prádla. 

 

Zahrada

 

Prostorové řešení

Zahrada se nachází v zadní části budovy, je rozdělena na dvě části, pro každý pavilon zvlášť. Na zahradu vedou dva vchody, jeden pro budovu A, druhý pro budovu C. Obě budovy mají ze zahrady přístup do skladu pomůcek a sportovního náčiní, součástí tohoto prostoru jsou WC a umyvadlo. Třída modrá a červená mají tyto prostory společné.

 

Materiální vybavení

Budova C využívá část zahrady, která je vybavena pro předškolní děti houpačkou, skluzavkou s průlezkami, pískovištěm a kolotočem. Dostatek pomůcek zabezpečuje uspokojení potřeb dětí a rozvíjení jejich pohybových dovedností. V této části zahrady se nachází přístupový chodník ze zámkové dlažby-děti zde mohou jezdit na koloběžkách a odrážedlech.

 

Budova A využívá dvě části zahrady, jedna je pro prostřední třídu – na této části je umístěn velký prolézací hrad na písečném podkladu, součástí je klouzačka. Nachází se zde kyvadlová čtyřsedačková houpačka, a houpací zvířátka upevněná do země. Pro věkově nejmladší   třídu dětí je zahrada rovněž uzpůsobena. V této části zahrady se nachází pískoviště s přístřeškem proti dešti a slunci, malý dřevěný domek s počítadlem. Obě tyto části spojuje zatravněné hřiště. I zde mají děti k dispozici dostatek rozmanitých pomůcek pro hry a pohybové činnosti. Chodník v této části zahrady je asfaltový, opravený.

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy (dle zřizovací listiny MŠ)

 • Poskytování vzdělání a výchovy dětí podle § 3 zákona číslo 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je součástí výchovně vzdělávací soustavy.

Odpovídající předmět činnosti: (dle zřizovací listiny MŠ)

 • Poskytuje vzdělávání podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
 • Zajišťuje provoz školní jídelny a stravování dětí a zaměstnanců školy v souladu s § 119 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Výchovně-vzdělávací oblast

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí (dle ŠVP PV mateřské školy).

Koncepce školy vychází ze Školního vzdělávacího programu PV „Po celý rok se stonožkou Anežkou“, který respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Třídní výchovně vzdělávací programy podporují identitu školy, jsou tematicky členěny do integrovaných bloků a plně respektují individuální potřeby jednotlivých věkových skupin dětí. Současně preferují spolupráci rodiny prožitkovým učením v odpoledních tematických dílnách a společných aktivitách organizovaných školou.

Nadání dětí a jejich rozvoj je cíleně podporováno v nadstandardních aktivitách, které škola dětem nabízí v zájmových činnostech, jejichž součástí je zdravé dýchání s flétničkou, pěvecký sbor Barvičky, lyžařský výcvik aj (viz sekce zájmové aktivity).

Předností mateřské školy je zejména podpora individualizované výchovy a vzdělávání, konzultace s rodiči, otevřené projekty, environmentální programy.

MOTTO MŠ: „Spokojené a šťastné dítě“

Vize:

 • rozvíjet zdravé, sebevědomé a samostatné dítě, které zkoumá a objevuje svět radostnou a přirozenou cestou prožitkového učení,
 • společně utvářet podmínky pro komunikaci všech lidí, která je podmínkou pro učení, a spolupráci, zvláště pak podmínkou participativního řízení školy.

Plnění vize v těchto oblastech:

 • vybudování oboustranné důvěry, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupráce s rodiči,
 • příprava dětí na přechod do školy,
 • stabilizace pracovního prostředí a vytvoření takových podmínek, které podněcují rozvoj osobnosti nejen dětí, ale všech spoluúčastných na výchovně vzdělávacím procesu,
 • zvýšení informovanosti o sobě i o možnostech naší školy prostřednictvím webových stránek naší školy
 • prezentace MŠ na veřejnosti,
 • vytvořit harmonickou, pestrou a přátelskou atmosféru mezi všemi účastníky ve škole,
 • esteticky vybavená škola plná pohody a zájmu rodičů podílet se na programu, činnosti školy a jejím rozvoji

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz