Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022

                     úterý 11. května 2021

 

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR dochází k úpravám v organizaci a průběhu zápisů do mateřských škol zřizovaných SML. Žádosti prostřednictvím elektronického portálu bude možné generovat až od 19.4.2021

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 je organizován v souladu se zřizovatelem MML.

Informace, návod, kritéria k přijetí a přihlášku najdete v zápisovém portále zapisyms.liberec.cz

Návod dle zřizovatele - uvádíme v postupných krocích:

1 KROK) od 19. 4. do 10. 5. 2021 - se můžete zaregistrovat na portálu zapisyms.liberec.cz, vyplňte si zde přihlášku do MŠ, vytiskněte si ji – pokud podáváte přihlášku do více školek tak ji vytiskněte vícekrát.

Nevíte si s přihláškou rady či nemáte možnost se připojit k internetu? Přijďte dne 28. 4. mezi 9 -11 hod. do kanceláře ředitelky školy. Pomůžeme Vám! 

Termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy telefonicky tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte)

2 KROK) Nechte si potvrdit lékařské potvrzení o povinném očkování – je přílohou přihlášky – stačí jednou, pokud máte více školek, kam se zapisujete, zhotovte si kopie

3 KROK) Způsob odevzdání přihlášky: 

sběr žádostí - zápis - 11. - 13. května 2021 – vygenerovanou a orazítkovanou žádost doneste do MŠ

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 se týká dětí narozených do 31. 8. 2016.

 1. do datové schránky školy: smdkt2b /nelze z firemní schránky/
 2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu Mateřská škola, Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 – datum doručení nejdéle 10. 5. 2021, tzn. datum podání na poště nejdéle 6. 5. 2021.
 4. do schránky školy – u hlavního vchodu u parkoviště před MŠ /11. - 13.5. 2021/ - vždy mezi 8. 00 – 16. 00 hod. V tuto dobu bude schránka pravidelně vyprazdňována. Pokud zákonný zástupce zvolí tuto možnost, bude školou prostřednictvím e-mailu (je nutné ho uvést v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání) informován o přijetí žádosti. Pokud zákonný zástupce potvrzovací e-mail neobdrží nejdéle ve dni následujícím po vhození do schránky školy je nutné školu o této skutečnosti neprodleně informovat a domluvit se na dalším postupu, tento postup je školou považován za specifický úkon vzhledem k aktuální situaci (nouzový stav)
 5. osobní podání 11. 5. 2021 /10 – 16 hod./: po telefonické domluvě termínu, tak aby nedocházelo ke koncentraci žadatelů
 6. Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné při podání předložit:

 • žádost,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců). 

Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 

 • V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, bude správní řízení usnesením zastaveno.

Poslední termín k přijímání žádostí je 13. 5. 2021 do 16 hod. - až do ukončení správního řízení nebudou další žádosti přijímány.

 

4 KROK) 14. 5.2021 možnost nahlédnutí do spisu v případě nejasností 8-10 hod. v kanceláři ředitelky. Nutno se telefonicky objednat na čísle 731 411 518.

5 KROK) Vyhodnocování žádostí, kontrola očkování, ověřování bydliště, obesílání e-mailem rodičů přijatých dětí a obesílání nepřijatých dětí poštou.

DALŠÍ KROKY:

V případě, že jste k nám přijati a nechcete k nám nastoupit je třeba písemně provést zpět vzetí přihlášky, možno v naší školce nebo ve školce kam jste rozhodli, že vaše dítě nastoupí. Toto je třeba bez odkladu ať dáte šanci odmítnutým dětem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Jeřmanická 487/27
463 12, Liberec 25
+420 485 130 004
+420 731 449 196
ms29.lbc@volny.cz